Договір публічної оферти

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання консультаційних послуг з ФО-П Шинкаренко Ольга Олександрівна, яка діє на підставі Виписки № 20720000000036326 від 01.08.2016 р. (далі – Виконавець).

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Виконавець пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Замовник) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання консультаційних послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або використання онлайн платіжного засобу для оплати за бронювання квартири для укладення в подальшому Попереднього договору купівлі-продажу. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

        Цей Договір укладається шляхом подачі заявки на бронювання квартири у Житловому комплексі «Левада», за адресою м. Бориспіль, вул. Головатого, 64.

       Здійснюючи бронювання, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, згоден і приймає умови даного Договору.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 На умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується забезпечити надання Замовнику, згідно його заявки на бронювання, послуги з бронювання квартири у Житловому комплексі «Левада», за адресою м. Бориспіль, вул. Головатого, 64. та подальшої її купівлею шляхом підготовки до укладання Попереднього договору купівлі-продажу, а Замовник зобов’язується оплатити надані послуги Виконавцеві та укласти Попередній договір купівлі-продаж майнових прав на квартиру.

        1.2. Сторони узгодили, що повна інформація про обрану Замовником квартиру, її вартість, площу, поверх та вартість послуг за бронювання буде зазначено в заявці на бронювання.

  1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

2.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Замовник підтверджує, що він повністю приймає його умови.

2.3 Замовник приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати бронювання обраної квартири на умовах, зазначених у розділі 3 цього Договору.

  1. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраної Замовником Квартири, яка вказується при оформленні Замовником заявки на бронювання згідно вибраних умов.

3.2 Процедура бронювання здійснюється на веб-сайті https://levada.kiev.ua/

3.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті з використанням двостадійної оплати https://www.liqpay.ua/documentation/api/aquiring/hold, якщо інше не зазначено у заявці на бронювання.

3.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті.

3.4 Після підписання попереднього договору купівлі-продажу квартири Замовнику повертається сума сплачена за послугу бронювання, якщо інше не передбачено в заявці на бронювання.

3.5. У разі скасування бронювання з ініціативи Замовника, оплата вартості послуг не повертається.

3.6 Вартість за надання консультаційних послуг, які пов’язані з купівлею нерухомого майна та з підготовки до укладання попереднього договору купівлі-продажу складає 100 (сто) грн. 00коп.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

4.1.1. Узгодити заявку із Замовником і оформити бронювання квартири згідно вибору Замовника.

4.1.2. Прийняти від Замовника кошти за оплату послуг та забронювати за ним обрану квартиру.

          4.1.3. Підготувати до моменту підписання Попереднього договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру всі необхідні документи.

          4.1.4. Забезпечити укладання Попереднього договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру зі сторони Продавця.

4.2 Обов’язки ЗАМОВНИКА:

4.2.1 Сплатити послуги Виконавця при підписанні цього Договору.

         4.2.2. Вказувати при реєстрації достовірні особисті дані та при здійснені бронювання вказувати своє прізвище та ім’я, номер телефону та електронної пошти, а також надавати інші дані необхідні для виконання умов цього Договору.

         4.2.3 Укласти Попередній договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру за узгодженою у заявці вартістю, впродовж 30 днів з дати підписання цього Договору, якщо в заявці на бронювання не зазначена конкретна дата укладання Попереднього договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру .

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Замовник та Виконавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, що передана засобами поштового зв’язку. У випадку, недосягнення згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

6.2 Договір може бути припинений за взаємною письмовою згодою сторін.

6.3. Дострокове припинення цього Договору у випадках, передбачених Договором, є підставою для Продавця, укласти новий Договір бронювання нерухомого майна.

  1. ІНШІ УМОВИ

7.1 Заповненням поля згоди (проставленням позначки «Ознайомлений») Замовник приймає (акцептує) зафіксовані в заявці: номер квартири, її площу, вартість квартири та вартість послуг шляхом чим підтверджує, що він ознайомлений та згодний з істотними умовами.

7.2 Приєднуючись до цього Договору Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

7.3 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Замовника. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

7.4 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.